Privatumo Politika

Ši Privatumo politika kartu su https://silelis.com tinklapio naudojimo taisyklėmis reglamentuoja jūsų naudojimąsi UAB Sponge interneto svetaine https://silelis.com (toliau – Interneto svetainė)

Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, tikslus, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

UAB Sponge vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais: 

·      asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 

·      asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai; 

·      asmens duomenys nuolat atnaujinami; 

·      asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai; 

·      asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas – UAB Sponge (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 302494020, buveinės adresas Molėtų pl. 47F, Vilnius, LT- 08409.

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook, Instagram puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2. Asmens duomenys yra gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

3.2.1. Pirkimų duomenys (sutarčių sudarymo bei vykdymo, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas)

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes Silelis.com interneto svetainėje. 

·      Vardas, pavardė;

·      Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

·      Prekių pristatymo adresas;

·      Mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu); 

·      IP adresas;

·      Lytis;

·      Pirkimo istorija;

3.2.2. Registracijos duomenys (Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi Silelis.com interneto svetaine sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Silelis.com.)

Privalomi registracijos duomenys:

·      el. pašto adresas. 

Alternatyvūs duomenys (duomenys, kuriuos pateikiate išskirtinai savo nuožiūra): 

·      Vardas, pavardė;

·      Telefono numeris;

·      Pristatymo adresas.

Kurdami Svetainėje savo paskyrą, galite pateikti papildomų asmens duomenų, kurie nėra būtini norint naudotis Silelis.com interneto svetaine.

3.2.3. Slapukai

Jūsų naršymo ir elgesio Silelis.com interneto svetainėje istorija.

3.2.4. Komunikavimo pasirinkimai (Naudojimosi Silelis.com interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Silelis.com ir Jūsų, pagrindu.)

Tai apima Jūsų pasirinkimus dėl mūsų rinkodaros pasiūlymų gavimo bei jūsų komunikavimo pasirinkimus. Mes suteikiame jums galimybę valdyti įvairias pasirenkamas mūsų teikiamas komunikavimo rūšis, įskaitant prisijungimo ir atsisakymo galimybes. Be to, kartais iš Silelis.com interneto svetainės gausite būtinus pranešimus, kai teiksime paslaugas ir turinį, kurio prašote, ar kai turėsime informuoti jus svarbiais, su interneto svetaine susijusiais klausimais. 

Mes renkame tokius jūsų duomenis: 

·      Vardas (-ai), pavardės (-ės);

·      Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

·      Jūsų viešai išreikštos nuomonės apie Silelis.com parduodamas prekes istoriją;

·      Pageidavimų sąrašą;

·      Mūsų ir jūsų tarpusavio bendravimo istoriją;

·      IP adresą; 

·      Pirkinių krepšelio duomenis;

·      Apklausų atsakymų istoriją;

·      Taip pat jūsų pirkimų duomenis, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją.

Be to, atsižvelgiant į Silelis.com suteiktas paslaugas, gali būti renkami papildomi asmens duomenys, susiję su jūsų naudojimusi interneto svetaine.

3.2.5. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

·      Vardas, pavardė, tik vardas;

·      Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

·      Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

3.2.6. Rinkodaros duomenys (Jūsų sutikimo pagrindu)

Siekiant pateikti Jums bendrus mūsų prekių bei mūsų organizuojamų loterijų, akcijų ir projektų pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: 

·      Vardas, pavardė;

·      Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

3.2.7. Turinys, kuriuo dalijatės 

Jums leidžiama dalytis turiniu Silelis.com interneto svetainėje. 

Mes renkame jūsų sukurtą turinį ir įkeliame jį į savo interneto svetainę. Atminkite, kad turinį viešinate jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

4.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

4.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

6.2. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

6.3. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad: 

6.3.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi; 

6.3.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo; 

6.3.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų; 

6.3.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai. 

6.3.5 Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo. 

6.3.6. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais: 

·      Susisiekdami su mumis el. paštu: vilnius@silelis.com

·      Susisiekdami su mumis telefonu: +370 611 13332

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ

Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: vilnius@silelis.com;

9.1.2. žodžiu – telefonu +370 611 13332;

9.1.3. raštu – adresu Molėtų pl. 47F, Vilnius.

9.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

9.3. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas turi:

10.1.1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

11.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.silelis.com.

11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.silelis.com .